Statut

Statut klubu

 

STATUT KLUBU SPORTOWEGO UNIA SUSZ

tekst jednolity

Rozdział I

nazwa, teren działania, siedziba i charakter pracy

 • §1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Unia” Susz – w skrócie KS „Unia” Susz,

dalej zwany Klubem.

 • §2

Terenem działania Klubu jest obszar gminy i miasta Susz, powiatu, województwa i kraju.

Siedzibą Klubu jest miasto Susz

 • §3

Klub posiada osobowość prawną.

 • §4
 1. Klub jest członkiem wojewódzkich, ogólnopolskich związków sportowych, działa zgodnie z ich statutami i uchwałami.
 2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.
 • §5

Klub używa flagi i barw biało-niebieskich

 

Rozdział II

cele i sposoby realizacji

 • §6

Celami Klubu są:

 1. Rozwój ogólnej sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Rozwój różnych dyscyplin sportu.
 4. Promocja Gminy i Miasta Susz.
 5. Promocja powiatu iławskiego.
 • §7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację sekcji sportowych.
 2. Tworzenie drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich.
 3. Organizację masowych imprez sportowych.
 4. Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych.
 6. Prowadzenie szkoleń i treningów dla jak największej grupy dzieci i młodzieży.

Rozdział III

członkowie, ich prawa i obowiązki

 • §8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.
 • §9

Członkowie zwyczajni.

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele Klubu oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletni, czynni zawodnicy zrzeszeni w Klubie.

Członkowie – zawodnicy nie opłacają składki członkowskiej.

 • §10
 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Klubu decyduje zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od Walnego Zebrania, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna.
 • §11

Prawa członków zwyczajnych.

 1. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym.
 2. Branie udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 3. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz ocenianie ich działalności.
 4. Otrzymywanie pomocy od władz Klubu w zakresie realizacji zadań statutowych.
 5. Korzystanie z obiektów i urządzeń Klubu.
 6. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
 • §12

Obowiązki członków zwyczajnych.

 1. Branie czynnego udziału w pracach klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu.
 3. Opłacanie składek członkowskich.
 4. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 • §13

Utrata członkostwa:

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

Skreślenia z listy członków, której dokonuje Zarząd w następujących przypadkach

 1. a)pisemnego złożenia rezygnacji wniesionej do Zarządu Klubu,
 2. b)śmierci członka,
 3. c)działania na szkodę Klubu,
 4. d)nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia z opłata składek za okres przekraczający 12 miesięcy – dotyczy członka zwyczajnego.
 1. Wykluczenia członka zwyczajnego Klubu dokonuje Zarząd w wypadkach:
 2. a)Prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
 3. b)Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Klubu.
 4. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 lit. a i b Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 • §14

Członkowie wspierający.

 1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne zainteresowane rozwojem kultury fizycznej.
 2. Przyjęcie na członka wspierającego następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.
 • §15

Prawa członków wspierających:

 1. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach władz Klubu z głosem doradczym i opiniującym.
 • §16

Obowiązki członków wspierających:

 1. Pomoc organizacyjna dla Klubu
 2. Pomoc finansowa i materialna na rzecz Klubu.
 • §17

Członkowie honorowi:

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju klubu.
 2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Zarząd Klubu.
 • §18

Prawa i obowiązki członka honorowego.

 1. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem:
 2. a)biernego prawa wyborczego
 3. b)obowiązku opłacania składek członkowskich

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 • §19
 1. Władzami Klubu są:
 2. a)Walne Zebranie Klubu,
 3. b)Zarząd,
 4. c)Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja władz trwa 3 lata.
 6. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
 7. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 8. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Walne Zebranie Klubu

 • §20
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest, co najmniej raz na 3 lata przez Zarząd, przy czym, termin miejsce i porządek obrad powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na 2 tygodnie przed datą zebrania.
 3. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności 50% uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie lub w drugim terminie przy obecności 10% ogólnej ilości członków Klubu.
 • §21

W Walnym Zebrani Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

 • §22

W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. Członkowie wspierający.
 2. Członkowie honorowi Klubu.
 3. Osoby zaproszone przez Zarząd.
 • §23

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Wybór władz Klubu.
 2. Rozpatrywanie działalności władz Klubu (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz ocena ich działalności.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 4. Uchwalanie zmian w Statucie.
 5. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.
 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Klubu.
 • §24

Walne Zebrania mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

 • §25

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków.

Zebranie powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

Zarząd

 • §26
 1. Zarząd składa się z 5-9 członków w tym Prezesa, wybieranych na Walnym Zebraniu. Jeżeli Walne Zebranie dokona wyboru mniejszej ilości członków niż 9, Zarząd Klubu może w trakcie trwania kadencji dokooptować członków do pełnej ilości 9 osób.
 2. Prezesa Klubu wybiera się w oddzielnym głosowaniu – tajnym.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 • §27
 1. Dopuszcza się w 1 kolejności wybór Prezesa Klubu, który ma prawo zaproponować kandydatów do Zarządu Klubu.
 2. Kandydatury mogą być uzupełniane kandydatami zgłaszanymi przez członków Walnego Zebrania.
 3. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości kandydatów niż 9, głosowanie odbywa się na całą listę kandydatów.
 • §28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu.
 4. Uchwalanie budżetu Klubu.
 5. Zarządzanie majątkiem Klubu i jego finansami.
 6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych Klubu.
 7. Wykonywanie wszystkich innych czynności związanych z funkcjonowanie Klubu, a niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i komisji Rewizyjnej.
 8. Wybór V-ce Prezesa Klubu spośród członków Zarządu w ilości ustalonej przez Zarząd.
 • §29

Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał.

 • §30

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego upoważnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z jednym z wiceprezesów.

 • §31

Delegatów na Walne Zebranie Wojewódzkich Związków Sportowych wybiera Zarząd spośród członków Klubu.

 • §32
 1. W przypadku ustąpienia – rezygnacji Prezesa Klubu wybranego bezpośrednio przez Walne Zebranie, Zarząd Klubu ma prawo wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu trwającej kadencji.
 2. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania nowych członków.
 3. Dokooptowani członkowie Zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie Klubu.

 

Komisja Rewizyjna

 • §33
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie komisji podczas 1 posiedzenia.
 3. W przypadku rezygnacji jednego z członków Komisji przysługuje prawo do uzupełnienia składu, który zostanie zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie.
 • §34
 1. Kontrola działalności finansowej Klubu.
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu o gospodarce finansowej Klubu i stawianie wniosków w sprawie absolutorium wobec Zarządu.
 3. Inicjowanie zwołania Walnego Zebrania Klubu.

Rozdział V

Sekcje Klubu

 • §35

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji Statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Rozdział VI

Nagrody i kary.

 • §36

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 • §37
 1. W razie naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu przysługuje prawo wymierzania kar.
 2. Kary, upomnienia i nagany udziela Zarząd.

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze.

 • §38
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 3. a)Wpływy ze składek członkowskich,
 4. b)Dotacje,
 5. c)Darowizny,
 6. d)Wpływy z reklam,
 7. e)Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy sportowe,
 8. f)Inne wpływy z działalności statutowej.
 • §39

Wysokość składek członkowskich na dany rok określa Zarząd Klubu.

 • §40

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych wymagane jest współdziała nie Prezesa i dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

 • §41
 1. Zmiana statut rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek likwidowanego Klubu zostaje przekazany na rzecz Gminy Susz.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków KS Unia Susz

Andrzej Puwalski

 

Susz, 13.02.2012r.